Tus Neeg Mob Cov Ntaub Ntawv

  Hardship Waiver Cov Ntaub Ntawv Portal rau Nroog Madison Tsheb Thauj Mus Los

  Thov muab cov ntaub ntawv cov neeg mob

  Koj tus lej khiav thiab hnub pabcuam yuav tuaj yeem pom ntawm koj daim ntawv nqi.
  Tus Neeg Mob Cov Ntaub Ntawv

  Cov Lus Qhia Txog Txoj Kev Pab Zam Vim Muaj Kev Txom Nyem

  Lub Nroog Madison Txoj Kev Pab Zam Vim Muaj Kev Txom Nyem yog tsim los pab cov neeg uas tsis muaj kev tuav pov hwm los sis nyiaj los them nqi. Yog tias tsis muab cov lus qhia kom ntxaws thiab raug raws li qhov yuav tsum tau muaj nram qab no mas yuav tsis pom zoo rau txoj kev pab zam.

  Daim ntawv teev nram qab no qhia txog cov feem pua ntawm tus nqi uas yuav pab zam raws tsev neeg cov nyiaj tau tag nrho thiab seb muaj pes tsawg leej nyob hauv tsev neeg.

   

  Tsev Neeg Cov Nyiaj Tau Tag Nrho

  Pes Tsawg Leej Hauv Tsev Neeg

  1

  2

  3

  4+

  $0 – $36,100

  100%

  100%

  100%

  100%

  $36,101 – $38,675

  80%

  100%

  100%

  100%

  $38,676 – $41,250

  60%

  100%

  100%

  100%

  $41,251 – $43,825

  40%

  80%

  100%

  100%

  $43,826 – $46,400

  20%

  60%

  100%

  100%

  $46,401 – $48,975

  0

  40%

  80%

  100%

  $48,976 – $51,550

  0

  20%

  60%

  100%

  $51,551 – $53,625

  0

  0

  40%

  80%

  $53,626 – $55,700

  0

  0

  20%

  60%

  $55,701 – $57,750

  0

  0

  0

  40%

  $57,751 – $59,800

  0

  0

  0

  20%

  $59,801 +

  0

  0

  0

  0

  Cov Yuav Tsum Tau Muaj Rau Txoj Kev Pab Zam Vim Kev Txom Nyem

  Yog tias koj xav kom suav koj rau hauv txoj kev pab zam yuav tsum tau ua tag nrho plaub kauj ruam nram qab no kom tiav thiab xa mus rau peb lub chav fai:

  KAUJ RUAM 1 - IB NQE LUS UAS KOS NPE RAU. Koj yuav tsum tau muab ib daim ntawv los sau ib nqe lus uas qhia txog koj txoj kev tuav pov hwm los sis kev pab los ntawm nom tswv thiab kos npe rau daim ntawv. Piv txwv li: "Kuv tsis tau kev pab los sis tsis muaj kev tuav pov hwm los them rau daim nqi tsheb thauj mob thaum muaj xwm ceev."


  KAUJ RUAM 2- POV THAWJ TXOG SEB TSEV NEEG COV NYIAJ XYOO TAU TAG NRHO LI CAS = IB DAIM QAUV UAS KOS NPE NTAWM KOJ DAIM NTAWV UA SE NOM TSWV (FEDERAL), nrog rau social security (kab 20a).

  Yog tias koj tsis ua se, yuav tsum tau xa pov thawj txog cov nyiaj tau/kev txom nyem los sab nraud los, xws li:

  • Ib daim qauv ntawm koj daim ntawv Homestead Schedule H uas kos npe rau

  • Ib daim qauv ntawm Daim Ntawv Qhia Nyiaj los ntawm Food Share, SSI, Nyiaj Tsis Taus, los sis Nyiaj Poob Hauj Lwm

  • Ib daim qauv ntawm Daim Ntawv Pov Zoo Muab Kev Pab Dawb Tim Tsev Kho Mob rau tib hnub uas muab kev pab:


  KAUJ RUAM 3 - KOJ PUAS TAU LOS SIS TSIM NYOG RAU KEV PAB LOS NTAWM NOM TSWV xws li kev pab them nqi kho mob, Medicare, SSI los sis kev pab dav dav?


  KAUJ RUAM 4 - KOJ PUAS MUAJ NTAWV KHO MOB LOS SIS KEV TUAV POV HWM RAU KEV HUAM YUAJ?  [cf7mls_step cf7mls_step-20 "" "]"]